ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ประวัติ ครูบาอาจารย์

 
บูรพาจารย์ สายพระกัมมัฏฐาน
   
   
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(หลวงปู่มหาจันทร์ สิริจนฺโท)
 ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันฺตสีลเถร
   

 

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์

(หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

หลวงปู่จาม มหาปุณโญ
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก