ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่มหาจันทร์ สิริจนฺโท)

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(หลวงปู่มหาจันทร์ สิริจนฺโท)
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

นามเดิม : จันทร์ ศุภสร เป็นบุตรของหลวงสุโภรสุประการ (นายสอน) และ นางแก้ว ศุภสร

เกิด :
วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๓๙๙ ณ บ้านหนองไหล ตำบลหนองไหล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๑ คน

บรรพชา :
เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ (อายุย่าง ๑๓ ปี) ที่วัดบ้านหนองไหล โดยเจ้าอธิการโสดา เป็นพระอุปัชญาย์

อุปสมบท :
วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐ (อายุย่าง ๒๒ ปี) ณ วัดศรีทอง (ปัจจุบันคือ วัดศรีอุบลรัตนาราม) โดยท่านเทวธมฺมี ม้าว เป็นพระอุปชัชญาย์ เจ้าอธิการสีโห วัดไชยมงคล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ในสำนักท่านเทวธมุมี

สมณศักดิ์ :
พ.ศ. ๒๔๔๗ ทรงพระกรุณาโปรดให้ครองวัดบรมนิวาส ท่านตั้งหน้าบำเพ็ยสมณกิจและก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดบรมนิวาสให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเต็มที่ พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้เลื่อนเป็น พระราชกวี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้เลื่อนเป็นพระเทพโมบ ครั้นลุ พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นพระราชาคณะที่พระธรรมธีรราช มหามุนี พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้เลื่อนเป็นพระโพธิวงศาจารย์

ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้เลื่อนเป็นพระอุบาลีคุณปมาจารย์ อุปการคุณของท่านที่มีปรากฏแก่โลก เมื่อสรุปส่วนที่สำคัญคือ ทางคันถธุระ ท่านได้ประกอบการศึกษาเล่าเรยนและอบรมสั่งสอนให้กับศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากอย่างเต็มความสามารถ ส่วนในทางวิปัสสนาธุระ ท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญทั้งส่วนตนทั้งส่วนแนะนำผู้อื่น นอกจากนี้ท่านเป็นธรรมกถึกเอก เป็นผู้มักน้อยสันโดษ ไม่สะสมปัจจัยลาภทั้ง ๔ ทานได้ประกอบนวกรรมถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนามีจำนวนมาก อีกทั้งได้รจนาหนังสืออธิบายอรรถธรรมโดยมติไว้ได้มาก ฯลฯ ชีวิตของผู้ประกอบด้วยคุณภาพเห็นปานนี้เป็นชีวิตที่หาได้ด้วยยาก
มรณภาพ : วันที่ ๑๙ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เวลา ๑๑.๔๐ น. ด้วยอิริยาบถนั่งด้วยอาการสงบปราศจากความกระวนกระวาย ณ ห้องกลาง กุฏิหอเขียว วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๗๗ พรรษา ๕๔