ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์
ประวัติพระรัฐปาลเถระ  เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธา
พระรัฐปาลเถระผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้บวชด้วยศรัทธา ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน ท่านพระรัฐปาละนั้น เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ได้มีศรัทธาที่จะบวช กระทำการรอดข้าวถึง ๗ วัน มารดาบิดาจึงยอมอนุญาตให้บวชได้ ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการแต่งตั้งโดยเหตุที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป
ตามเรื่องที่จะกล่าวตามลำดับดังต่อไปดังนี้

ขอเชิญชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป สมัครบวชพระเข้าพรรษา ภาวนา ทดแทนคุณ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยกำหนดอุปสมบท ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ต้องการจะบวช ควรติดต่อทางวัดด้วยตนเอง เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และผู้ที่ต้องการจะบวช จะต้องเข้ามอบตัวและเป็นผ้าขาว

ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อพันธุ์ไม้ใหญ่ ยืนต้น และร่วมปลูกต้นไม้ แผ่ร่มเงา พระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เนื่องด้วย วันที่  ๑๓ เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ของทุกปี จะตรงกับวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม และเป็นประเพณีปฏิบัติของวัดป่าเชิงเลน ประจำทุกปี

ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุ และ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และถวายกุฏิพระสงฆ์ (พร้อมทางเดินจงกลมและห้องน้ำ) จำนวน 7 หลัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 

เนื่องด้วยวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ กำลังมีโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน  ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้แล้วเสร็จตามประสงค์


ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต น้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ ๑๐๐ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้

ร่วมกันถ่ายทอดขนบธรรมเนียม และวิถีชาวพุทธที่พุทธศาสนิกชน และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านพึงควรกระทำ เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ถวายความเคารพแด่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้บันทึกไว้ในความทรงจำ สืบทอดเจนจำนง วิถีชาวพุทธที่งดงามหมดจด ทั้งกาย วาจา และใจ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ คู่ชาวเรา ตราบนานเท่านาน

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาในการกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะเส็ง
 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม “สวดลักขี” สะสมบุญเป็นศิริมงคลรับปีใหม่ 2557 ให้ชีวิตมีความสงบและสุขใจ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใส ในระหว่างวันที่ 30-31  ธันวาคม 2556 และ วันที่ 1 มกราคม 2557

ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สวดพระพุทธมนต์ การสวดพระพุทธมนต์ในศาสนาพุทธ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุด พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระทศพลญาณ ทรงตรัสถึงการสวดบทที่เรียกว่า อิติปิโสฯ ในพระไตรปิฎกว่า "จงเจริญพุทธนุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรม เพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรส"

 

เวลาสวดมนต์ จิตเราเป็นจิตที่สุจริต เรียกว่า "มโนสุจริต" เพราะคิดถึงแต่บทพระพุทธมนต์ วาจาเราก็เป็น "วจีสุจริต" เพราะมิได้พูดโกหกเพ้อเจ้อ ใส่ร้าย นินทา ยุยง ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องได้รับความอับ อาย หรือเสื่อมเสีย ส่วนที่เรียกว่า "กายสุจริต" นั้นเพราะนั่งอยู่ในท่าสงบ มิได้ไปทำร้าย ลักขโมย หรือผิดประเวณีแก่ผู้ใด เมื่อฐานที่ตั้งแห่งการงานทั้ง ๓ คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มีความปกติสํารวมอย่างดีเช่นนี้จึงไม่สามารถก่อเวรภัยใดได้ จึงเรียกว่าสุจริตกรรม

การสวดมนต์อย่างรู้จุดประสงค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รู้ถึงความหมายและที่มาของบทสวดด้วยแล้วจึงเป็นบุญใหญ่ คือเป็น "ทาน" เพราะก่อให้เกิดปัญญาแก่ผู้ที่ได้ยิน ทั้งยังเป็นการรักษามรดกทางปัญญาไว้ ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง เป็น "ศีล" เพราะมีการสํารวมในอินทรีย์ และเป็น "ภาวนา" เพราะทําจิตให้สงบรวมเป็นหนึ่ง “สุขอื่นใด ยิ่งกว่าความสงบไม่มี”